Tercüme Bilgi Bankası

Tercüme Edilecek Belgeye Uygulanan Sayfa Standardı

Tercüme  (Çeviri) edilmiş metin üzerinden 1.000 karakter (harf) = 1 sayfa olarak hesaplanmaktadır. Microsoft Word belgesi ile metnin kaç karakterden (harften) oluştuğu otomatik olarak (Araçlar Sözcük Sayımı) hesaplanabilir. Çevirilerde fiyatlandırma, bu sayfa standartları üzerinden yapılmaktadır. Çevirilerde sağlıklı fiyatlandırma yapılabilmesi için yazılı Tercüme (Çeviri) metninin firmamıza ulaşması, bu metnin ilgili tercüman  (çevirmenimiz) tarafından incelenip Tercüme (Çeviri) metninin hangi uzmanlık alanına ait olduğunun saptanması ve yazılı Tercüme (Çevirinin) bitimi için müşteri tarafından talep edilen zamanın bilinmesi gereklidir. Yazılı Tercüme metinleriniz için teklif@yeminlitercume.net adresine lütfen e-posta gönderiniz. Gönderiniz 30 dk. içerisinde tarafınıza e-posta gönderilerek cevaplandırılacaktır.

Ardıl tercüme nedir?

Bu hizmet seçeneğinde konuşmacı bir kaç cümleden sonra ara vererek tercümanın o ana kadar aldığı notları tercüme ederek aktarmasına imkân verir. Özel donanım gerektirmediğinden,  simültane tercümeye nazaran daha uygun fiyatlı ve daha külfetsiz olduğundan küçük iş toplantıları, karakol sorguları, duruşmalarda verilen ifadeler ve eskort hizmetleri için idealdir.

Yeminli Çeviri

İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça ve İtalyanca başta olmak üzere tüm yaygın dillerden Türkçeye ve Türkçeden diğer dillere çevrilecek resmi evrak, diploma, mahkeme kararı ve diğer belgeleriniz yeminli mütercimlerimiz tarafından tercüme edilerek noter ve/veya kaymakamlık (apostil) tasdikleri yaptırılır.

Taslak (Günlük) Çeviriler

Gazete kupürleri, günlük ticari yazışmalar, kişisel mektuplar gibi teknik içerik barındırmayan dokümanlarınız diğer hizmet seçeneklerimize kıyasla daha uygun fiyatlarla tercüme edilerek daha kısa sürelerde teslim edilebilmektedir.

Branş Çevirileri

Mühendislik, Tıp, Hukuk gibi teknik içerikli metinler ile sektöre özgü terimler içeren ve uzmanlık gerektiren tercümeleriniz branşlaşmış (sektör tecrübesine sahip) tercümanlarımız tarafından tercüme edilmektedir.

SİTE VE YAZILIM LOKALİZASYON HİZMETLERİ

Son teknoloji yazılımlarımız ve uzman tercümanlar, grafiker ve programcılardan oluşan ekibimizle, sitenizi yada yazılımınızı alıyor, tüm grafik arabirimlerini ve içerdiği tüm metinleri tercüme ederek size aynı yazılımı bir diğer dilde iade edebiliyoruz.
İnternetin popülaritesi arttıkça, sitenize farklı milliyetlerden, farklı dilleri konuşan kişiler ulaşmaya başlayacaktır. Küresel ekonominin gereği olarak yurt dışı bağlantılarınız varsa internet sitenizi başta İngilizce, Almanca, ve Fransızca olmak üzere diğer dillere tercüme ettirmeniz kaçınılmaz olur. Ayrıca, sitenizin sadece İngilizceye tercüme edilmiş olması da yeterli olmayabilir zira WIPO’nun raporuna göre 2004’ün sonunda dünya internet kullanıcılarının üçte ikisi İngilizce bilmeyen kişilerden oluşacaktır.
Yazılımlar ve internet siteleri metin içeriklerinin çok ötesinde, yoğun program kodu içerirler ve çoğu zaman profesyonel bir ekibin uzunca bir süre çalışarak emek vermesiyle oluşturulmuşlardır. Bunların bir diğer dile en iyi şekilde çevrilebilmeleri ancak hem programcılardan hem de tercümanlardan oluşan bir ekiple mümkündür. Metnin tercümanlara yazılımdan ya da site tasarımından ayrı olarak sağlanması tercümanların bağlamı bilmeden tercüme yapmaları demektir ki, bu da pek çok gülünç hatayı kaçınılmaz kılar.
Bizim özel yazılımlarımız, htm, asp, php, js gibi dosyaları ve program kodlarını tercümanlarımızın bağlamı görerek tercüme edebilmesini sağlamaktadır. Böylelikle bağlam göz ardı edilmemekte, gülünç hatalar önlenebilmektedir. Ayrıca, tercümesi biten program dosyalarının ya da internet sayfalarının kod bütünlüğü programcı personelimiz tarafından incelenmekte, tercümesi biten kod sayfalarının teknik açıdan orijinale özdeş olmaları sağlanmaktadır.
Yine özel yazılımlarımız sayesinde bir yazılım ya da internet sitesini birden fazla dile tercüme ederek aynı formatta teslim edebiliyoruz.

Tercüme programları ile tercüme yapılabilir mi?

Yabancı dillerden Türkçeye / Türkçeden yabancı dillere tercüme programları yoktur. Bu konuda çalışmalar sürdürülmektedir. Otomatik tercüme programlarından bazı konularda etkin bir biçimde yararlanılsa da bu durum ancak noter mevzuatları gibi kalıplaşmış alanlarda sınırlı olarak kullanılmaktadır. Tercümanın denetimi ve katkısı gerektirmeyen herhangi bir tercüme programı, gerçekleştirilse bile, ancak meteoroloji raporları gibi çok sınırlı alanları kapsayacaktır

Mütercim ve Tercüman Nedir?

Tercüme (çeviri), yapılan işin genel adıdır. İki ana gruba ayrılır: Sözlü ve Yazılı tercüme. Aktarma işi yazılı olduğunda işi yapan kişi “mütercim” (translator), sözlü olduğunda “tercüman” (interpreter) adını alır. Ancak günümüzde her iki gruba da yaygın olarak tercüman denmektedir.

Noter Nasıl Olunur? / Noterlik Belgesi Nasıl Alınır?

1512 sayılı Noterlik Kanununun “Ayrık haller” başlıklı 6 ncı maddesi hükmü gereğince noterlik stajından bağışıklı olarak NOTERLİK BELGESİ almak isteyen;

SERBEST, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN AVUKATLAR VE HÂKİM ADAYLARI İÇİN
NOTERLİK STAJINDAN BAĞIŞIKLI OLARAK “NOTERLİK BELGESİ”
ALMAK İSTEYENLERİN VERECEKLERİ BELGELER

1. Nüfus cüzdanı örneği. (Nüfus Müdürlüğünden veya noterden onaylı)

2. Ad ve soyad değişikliği varsa, bu hususu gösteren belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.

3. Hukuk Fakültesi diploma veya çıkış belgesi. (İlgili fakülte veya Noterden onaylı)

4. Hükümlülüğünün bulunmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış belge. (18 yaşından sonra Ad, Soyad, doğum tarihi ve evlenme nedeniyle soyadı değişikliği gibi sabıka kaydı çıkarılmasına esas nüfus bilgilerinde değişiklik olduğu takdirde, önceki bilgilere göre alınmış sabıka kaydının da eklenmesi. )

5. Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olunmadığını açıkça gösterir, resmi tabip, sağlık ocağı veya hastaneden alınacak SAĞLIK RAPORU.

6. İkamet adresi ve telefon numarası (Beyan şeklinde)

7. Halen kayıtlı bulunduğu (Kaydını sildirmiş ise daha önce kayıtlı bulunduğu) barodan alınacak, bilfiil yapılan avukatlık müddetini ve hakkında disiplin takibatı bulunup bulunmadığını gösterir belge.

8. Avukatlık ruhsatnamesi örneği. (Noterden onaylı)

9. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli örneğe uygun olarak düzenleyip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME.

10. 4 adet (4×6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, bayanlarda usulüne uygun, erkeklerde ceket ve kravatlı çektirilmiş vesikalık fotoğraf.

11. Noterlik belgesi verilmesi isteğini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.

Dilekçe ve eklerinin doğrudan “Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA” adresine gönderilmesi gerekmektedir.

HAKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İÇİN NOTERLİK STAJINDAN BAĞIŞIKLI OLARAK
“NOTERLİK BELGESİ” ALMAK İSTEYENLERİN
VERECEKLERİ BELGELER

1. Nüfus cüzdanı örneği. (Nüfus Müdürlüğünden veya noterden onaylı)

2. Ad ve soyad değişikliği varsa, bu hususu gösteren belgenin aslı veya noterden onaylı örneği.

3. 1512 Noterlik Kanununun 7. Maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli numuneye uygun olarak düzenleyip ilgilisince imzalanmış BEYANNAME

4. 4 adet (4×6) ebadında mutlaka renkli, cübbesiz, bayanlarda usulüne uygun, erkeklerde ceket ve kravatlı çektirilmiş vesikalık fotoğraf.

5. Noterlik Belgesi verilmesi istemini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.

Dilekçe ve eklerinin doğrudan “Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA” adresine gönderilmesi gerekmektedir.

————————————————————————————————————————————————–

BEYANNAME

1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre, noterliğe engel bir halim olmadığını, gerek cezai ve gerekse inzibati bir karar sonucu hakim, savcı, avukat ve memur olma niteliğini kaybetmediğimi mesleğin vakar ve haysiyetiyle bağdaşmayan herhangi bir meşgalede bulunmadığımı, mahkeme kararı ile tasarruf ehliyetimin sınırlandırılmış bulunmadığını, hakkımda aciz vesikası veya iflas kararı verilmemiş olduğunu beyan ederim.          ……../……../ 2007

Adı ve Soyadı

İmza

————————————————————————————————————————————————–

Başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi Adalet Bakanlığı Web sitesinden öğrenilebilir

* Noterlik Belgesi Başvurusu hakkında bilgi alabilmek için 0 312 414 75 04 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

————————————————————————————————————————————————–

Noterlikteki Tercüme İşlemleri
YABANCI DİLDEKİ KÂĞIDIN ÖRNEĞİ

Madde 99 – Örneği verilmesi istenen kâğıt yabancı dilde yazılmışsa, evvela tercüme edilir; sonra bu bölüm hükümlerine göre örnek çıkarılarak her örneğe tercümesi iliştirilir ve bu yolda şerh verilir.

 İLGİLİNİN İŞİTME, KONUŞMA VEYA GÖRME ÖZÜRLÜ OLMASI

Madde 73 – (Başlığı ile birlikte değişik madde: 01.07.2005 – 5378/23. md) Noter, ilgilinin işitme, konuşma veya görme özürlü olduğunu anlarsa, işlemler özürlünün isteğine bağlı olmak üzere iki tanık huzurunda yapılır. İlgilinin işitme veya konuşma özürlü olması ve yazı ile anlaşma imkânın da bulunmaması halinde, iki tanık ve yeminli tercüman bulundurulur.

 İLGİLİNİN TÜRKÇE BİLMEMESİ

Madde 74 – İlgili, Türkçe bilmezse andlı bir tercüman da bulundurulur.

İMZA YERİNE İŞARET, MÜHÜR VEYA PARMAK İZİ KULLANILMASI

Madde 75 – İlgililerle tanık, tercüman ve bilirkişi imza atamadıkları ve imza yerine geçen bir el işareti kullanmadıkları takdirde, varsa mühür, yoksa sol elinin baş parmağı, bu da yoksa diğer parmaklarından biri bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı yazılır.

(Değişik 2. fıkra: 01.07.2005–5378/24. md.) Bir noterlik işleminde imza atılmış veya imza yerine geçen el işareti yapılmış olmasına rağmen, ilgilisi ister veya adına işlem yapılan ve imza atabilen görme özürlüler hariç olmak üzere noter, işlemin niteliği, imzayı atan veya el işaretini yapan şahsın durumu ve kimliği bakımından gerekli görürse, yukarıdaki fıkradaki usul dairesinde ilgili, tanık, tercüman veya bilirkişinin parmağı da bastırılır. Mühür kullanılması halinde parmağın da bastırılması zorunludur.

Tanık, tercüman ve bilirkişinin andı noter tarafından Hukuk Yargılama Usulü Kanunu uyarınca yaptırılır.

YASAKLILIK
Madde 76 – Noter, tanık, tercüman ve bilirkişiler aşağıdaki hallerde noterlik işlemine katılamazlar:

 1.  Kendisi bizzat ilgili ise veya bir ilgili onun vekili olarak hareket ediyorsa,

 2. Aralarında evlilik birliği kalmamış olsa bile ilgililerden birinin karı veya kocası ise,
3. İlgililerden biri ile aralarında sıhrî dahi olsa usul veya füru veya kan hısımlığında üçüncü, sıhrî hısımlıkta ikinci derecede (Bu dereceler dâhil) civar hısımlığı veyahut evlat edinme ilişkisi varsa,

4. İlgililerden biri noterin kâtip veya hizmetlisi ise,

5. İlgililerden biri aralarında iki, üç ve dördüncü numaralarda yazılı ilişki bulunan bir şahsın vekili olarak hareket ediyorsa,

6. Noterlik işlemi, kendi yararına veya aralarında iki, üç ve dördüncü numaralarda yazılı ilişkiler bulunan bir kimse yararına bir tasarrufu kapsıyorsa.

 ÇEVİRME İŞLEMİ

Madde 103 – Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter tarafından metnin altına bir şerh verilir.

Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir.

ÇEVİRMENİN BAŞKA YERDE YAPTIRILMASI

Madde 104 – İlgilinin bulunduğu yerde noterlikçe çevirme yaptırılamazsa, o noterlik aracılığı ile başka yerdeki noterlikte çevirme yaptırılabilir.

————————————————————————————————————————————————–

Çeviri Süreci
Çeviri

Çeviri, bir dildeki bir metnin -kaynak metin- anlamının tercümesinden ve hedef metin ya da çeviri olarak adlandırılan başka bir dilde yeni bir metnin üretiminden meydana gelir.

Çeviri, geleneksel olarak bir insan aktivitesi olmuştur fakat doğal dil metinlerinin çevirisini otamatikleştirme -makine çevirisi- ve bilgisayar ortamına havale etme ya da bilgisayarları çeviriye destek olarak kullanma çabaları olmuştur -bilgisayar yardımlı çeviri-.

Sayılı sınırlamaları da göz önünde bulundurarak çevirinin amacı, kaynak ve hedef metin arasında bir denklik ilişkisi ve bağlantı (şöyle söylemek gerekirse; her iki metninde aynı mesajı verdiğinden emin olmak) kurmaktır. Sınırlamalar; içerik, kaynak dilin gramer kuralları, yazım düzenleri ile deyim vb.’ni içermektedir.

Çeviri, tercümeye karşı

Yazılı olarak ifade edilen fikirlerin bir dilden başka bir dile aktarılmasından oluşan çeviri ile sözlü olarak ya da jestler (işaret dilinde olduğu gibi) ile ifade edilen fikirlerin bir dilden başka bir dile aktarılmasından oluşan tercüme arasında fark gözetilmektedir.

Tercüme etme, çevirinin bir alt kategorisi olarak düşünülebilirse de bugüne kadar yapıla gelen analizlere (çeviri araştırmaları) göre gerçekte her iki aktivite için gerekli olan yetenekler oldukça farklıdır.

Çeviri İşleminin Yöntemi

Çeviri ya da tercümanlık için olsun, çeviri işleminin süreci basitçe şöyle tanımlanabilir:

1.Kaynak metnin anlamının çözülmesi ve

2.Anlamın hedef dilde tekrar kodlanması.

Metnin anlamını çözmek için çevirmen öncelikle onun parçası olan ‘çeviri ünitelerini’ tespit etmelidir. Bu, şu demek oluyor ki; çevirinin parçalarına kavramsal öğeler olarak yaklaşılmalıdır.

Görünürde basit olan bu yöntemin arkasında karmaşık ve kavramsal bir operasyon yatmaktadır. Kaynak metnin bütün anlamını çözmek için; çevirmen, metnin tüm özelliklerini bilinçli bir şekilde, metodolojik olarak analiz etmek zorundadır. Bu süreç; kaynak dilin gramer, anlamsal ve söz dizin yapısına, deyimlerine ve benzeri özelliklerine ve aynı zamanda da o dili konuşanların kültürüne ait derin bilgiye sahip olmayı gerektirmektedir.

Çevirmen, anlamı yeniden kodlamak için aynı derinlikteki bilgiye hedef dilde de sahip olmalıdır. Aslında, genelde çevirmenlerin hedef dile ait olan bilgileri, kaynak dile ait olan bilgilerinden daha önemlidir ve daha derin olmalıdır. Bu sebepten dolayı çevirmenlerin çoğunluğu kendi ana dillerine çeviri yapmaktadırlar.

Ek olarak, ele alınan konuya ait bilgi derecesi esastır.

Geçtiğimiz senelerde kavramsal dilbilim üzerine yapılan araştırmalar, çevirinin kavramsal sürecine değerli katkılar sunmuştur.
Dünya Dilleri

Türk Dilleri   

Sami Dilleri    

Germen Dilleri

İskandinav Dilleri

Azerice

Aramca

Almanca

Danimarka Dili

Kazakça

Arapça

Felemenkçe

İzlandaca

Kırgızca

İbranice

İngilizce

Norveççe

Türkçe

Malta Dili

İsveç Dili

Türkmence

Tigrinya

Özbekçe

Slav Dilleri

Fin-Ugor Dilleri

Baltık Dilleri

Romen Dilleri

Bulgarca

Estonca

Latviya Dili

Katalan

Beyaz Rusça

Fince

Litvanca

Fransızca

Hırvatça

Macarca

İtalyanca

Çekçe

Latince

Makedonca

Moldova

Lehçe

Portekizce

Rusça

Romence

Sırpça

İspanyolca

Slovakça

Slovence

Ukyrayna Dili

Diğer Avrupa Dilleri

Fars Dilleri

Asya Dilleri

Güney Amerika Dilleri

Arnavutça

Dari

Ermenice

Guarani

Yunanca

Farsça

Bengal Dili

Quechua

İrlanda Dili

Pushtu (Pashto)

Dzongkha

Tacikçe

Gürcüce

Hindi

Nepal

Sinhalese

Tamil

Urduca

Doğu Asya ve Pasifik

Afrika Dilleri

Birmanya

Chichewa

Çince

Kinyarwanda

Filipin

Kirundi

Endonezya

Sesotho

Japonca

Setswana

Khmer

Siswati

Korece

Somali

Lao

Suvaili

Malagasy

Malay

Malezya

Mongolca

Nauruan

Polynesian

Thai

Tongan

Vietnamca

————————————————————————————————————————————————–
BÜYÜK ELÇİLİKLER

Almanya Büyükelçiliği
Amerika Birleşik Devletleri
Çin Büyükelçiliği
Danimarka Büyükelçiliği
Endonezya Büyükelçiliği
Fransa Büyükelçiliği
Güney Afrika Büyükelçiliği
Hindistan Büyükelçiliği
Hollanda Büyükelçiliği
İngiltere Büyükelçiliği
İsrail Büyükelçiliği
İsveç Büyükelçiliği
Polonya Büyükelçiliği
Romanya Büyükelçiliği

KONSOLOSLUKLAR  YER  TELEFON
ABD Konsolosluğu  Tepebaşı  (0.212) 251 36 02
Almanya Konsolosluğu  Taksim  (0.212) 251 54 05
Arnavutluk Konsolosluğu  Nişantaşı  (0.212) 296 24 28
Avusturya Konsolosluğu  Yeniköy  (0.212) 262 93 15
Azerbaycan Konsolosluğu  Beyoğlu  (0.212) 293 21 23
Belçika Konsolosluğu  Taksim  (0.212) 243 33 00
Birleşik Arap Emr. Konsolosluğu  Levent  (0.212) 279 63 49
Bosna Hersek Konsolosluğu  3. Levent  (0.212) 245 16 16
Bulgaristan Konsolosluğu  Levent  (0.212) 281 01 15
Çek Cumhuriyeti Konsolosluğu  Maçka  (0.212) 230 95 97
Çin Halk Cumh. Konsolosluğu  Mecidiyeköy  (0.212) 266 65 90
Danimarka Konsolosluğu  Fındıklı  (0.212) 359 19 00
Dominik Konsolosluğu  Nişantaşı  (0.212) 248 36 13
Endonezya Konsolosluğu  Etiler  (0.212) 263 80 08
Finlandiya Konsolosluğu  Levent  (0.212) 283 57 37 / 38
Fransa Konsolosluğu  Taksim  (0.212) 243 18 52 / 53
G. Afrika Cumh. Konsolosluğu  Esentepe  (0.212) 275 47 93
Hindistan Konsolosluğu  Harbiye  (0.212) 269 21 28
Hollanda Konsolosluğu  Beyoğlu  (0.212) 251 50 30
Irak Konsolosluğu  Maçka  (0.212) 222 65 58
İngiltere Konsolosluğu  Tepebaşı  (0.212) 293 75 40
İran Konsolosluğu  Cağaloğlu  (0.212) 513 82 30
İspanya Konsolosluğu  Harbiye  (0.212) 225 20 99
İsrail Konsolosluğu  Nişantaşı  (0.212) 225 10 40
İsveç Konsolosluğu  Beyoğlu  (0.212) 243 57 70
İsviçre Konsolosluğu  Teşvikiye  (0.212) 259 11 15
İtalya Konsolosluğu  Beyoğlu  (0.212) 243 10 24
İzlanda Konsolosluğu  Tuzla  (0.212) 394 32 10 – 15
Japonya Konsolosluğu  Taksim  (0.212) 251 76 05
Kanada Konsolosluğu  Gayrettepe  (0.212) 272 51 74
Kore Konsolosluğu  Karaköy  (0.212) 256 49 70
Kanada Konsolosluğu  Gayrettepe  (0.212) 272 51 74
KKTC Konsolosluğu  Balmumcu  (0.212) 227 34 90
Libya Konsolosluğu  Gümüşsuyu  (0.212) 251 81 00
Lübnan Konsolosluğu  Teşvikiye  (0.212) 263 13 65
Macaristan Konsolosluğu  Teşvikiye  (0.212) 225 55 01
Malezya Konsolosluğu  Harbiye  (0.212) 247 13 75
Malta Konsolosluğu  Beşiktaş  (0.212) 227 60 81
Meksika Konsolosluğu  Dikilitaş  (0.212) 259 32 11
Mısır Konsolosluğu  Bebek  (0.212) 263 60 38
Monako Konsolosluğu  Bebek  (0.212) 262 41 48
Norveç Konsolosluğu  Karaköy  (0.212) 249 97 53
Pakistan Konsolosluğu  Beşiktaş  (0.212) 324 91 54
Polonya Konsolosluğu  Nişantaşı  (0.212) 240 79 56
Portekiz Konsolosluğu  Karaköy  (0.212) 250 11 30
Romanya Konsolosluğu  Taksim  (0.212) 292 41 25
Singapur Konsolosluğu  Kozyatağı  (0.216) 384 23 48
Slovakya Konsolosluğu  Maçka  (0.212) 227 30 66
Suriye Konsolosluğu  Teşvikiye  (0.212) 232 67 21
Suudi Arabistan Konsolosluğu  Gayrettepe  (0.212) 275 43 96
Şili Konsolosluğu  Kabataş  (0.212) 245 01 83
Tacikistan Konsolosluğu  Beyoğlu  (0.212) 249 63 22
Tayland Konsolosluğu  Teşvikiye  (0.212) 231 15 85
Tunus Konsolosluğu  Beyoğlu  (0.212) 293 95 78
Türkmenistan Konsolosluğu  Mecidiyeköy  (0.212) 266 30 97
Ukrayna Konsolosluğu  Gümüşsuyu  (0.212) 663 26 73
Yemen Konsolosluğu  –  (0.212) 233 31 17
Yugoslavya Konsolosluğu  Nişantaşı  (0.212) 248 11 33
Yunanistan Konsolosluğu  Beyoğlu  (0.212) 245 05 96