İhtarname Tercümesi

İhtarname kullanıldığı amaç itibariyle geniş anlamlar içeren bir kavramdır. Bu anlamda Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 98. Maddesinde belirtildiği şekliyle “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.” şeklinde tanımlanabilir. Yönetmelikte bahsedildiği şekliyle “her türlü hukuki işlemler” şeklindeki bir tanım, hukuki işlemlerin ne kadar çok çeşitli olması karşısında; ihtarnamenin kapsamının ne kadar geniş olabileceği anlaşılabilir.

Ancak bu yazımızda ihtarname ve ihbarname ile ilgili genel kurallardan söz etmekle yetineceğiz. Somut olay ve hukuki ilişkilerde nasıl ihtarname çekileceği ve gönderilecek ihtarnamenin içeriği ayrıca değerlendirilmeli ve bu konuda uzman bir hukukçudan yardım alınmalıdır.

İhtarnameyle muhatabınıza aranızdaki hukuki ilişki çerçevesinde bir konuyu hatırlatmak, edimini yerine getirmesini sağlamak, bir iş ve eylemde bulunmaya davet etmek, devam etmekte olan bir haksızlığın giderilmesini talep etmek, aranızdaki ilişki nedeniyle ödenmesi gereken bir alacağınızın ödenmesini istemek, sözleşmeden kaynaklı haklarınızı talep etmek, zamana bağlı bir iş ve eylem konusunda muhatabınıza temerrütü başlatmak üzere süre vermek, bir durumun muhataba bildirmek gibi pek çok konuyu barındırabilir.

İçerdiği konu bakımından ihtarnamenin kapsamı çok fazladır. Bu durum somut olgu ve olay karşısında değerlendirildiğinde her olay ve hukuki ilişki kapsamında daha net ve açık bir tanım yapılabilecektir.

İhtarname göndererek muhatabınızı sonuçlanması uzun ve masraflı bir yol olacak bir dava sürecine gerek kalmadan aranızdaki sorunu çözmek konusunda ikna edebilirsiniz.

İhtarname göndermek, tarafların kendi aralarında çözebileceği bir konuda hemen dava yoluna başvurmadan önce son bir kez daha uyarı mahiyetinde de olabilir.

Bu durum muhatabınızı uzun sürecek bir dava yolunun olumsuzlukları konusunda düşünmeye sevk ederek uzlaşmaya yanaşmasına yardımcı olabilir.

İhtarname konusunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

İhtarname ne amacınızı anlatamayacak kadar kısa ne de çok uzun olmamalıdır.

Konu net ve belirgin şekilde tartışmaya yer vermeyecek netlikte yazılmalıdır.

İlk başta noter masrafı nedeniyle çekmekte tereddüt etmemelidir. Zira hakkınızı ispat konusunda size sağlayacağı yarar, ödeyeceğiniz noter masrafından kat kat fazla olacaktır.

Noterden ihtarname göndermek dava sırasında ispat kolaylığı açısından da sizlere çok önemli yarar sağlayacaktır.

Davanızı dayandırdığınız konu ve olayları daha önceden ihtar etmiş olmanız karşısında, davalı taraf bunlardan bilgisi olmadığı savını ileri süremez.

İhtarname hazırlanırken, tip ihtarname örneğine göre değil, ihtarname ve ihbarname gönderme amacınıza özgülenmiş şekilde hazırlanmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde göndermiş olduğunuz ihtarname amacına hizmet etmeyeceği gibi, para, zaman ve hak kaybına uğrayabilirsiniz.

Bu nedenle ihtarnamenin bir hukukçu tarafından hazırlanması, sizi gereksiz masraftan kurtarmanın yanında ihtar çekmekteki amacınıza azami yönelecek şekilde yazılmasını sağlayabilirsiniz.

İhtarname birtakım şekil şartlarını barındırır ve noterler aracılığıyla muhatabınıza gönderilir. Tebligat Kanunu hükümlerine göre muhataplara tebliğ edilir. İhtarname gönderdikten sonra, ihtarnamenin muhatabınıza tebliğ edilip edilmediğini tebligatın yapılış süresi kadar uygun bir süre geçtikten sonra noterden tebliğ şerhi alarak öğrenebilirsiniz.