Hukuki Tercüme Nasıl Yapılır?

Hukuk, en çok çeviriye ihtiyaç duyulan alanlardan bir tanesidir. Gittikçe küçülen dünyada, bir ilke mahkemesi tarafından alınan bir kararın, diğer bir veya birden fazla ülkede uygulanması gerekli olabilmektedir. Yabancı ülke kararının mahkeme tarafından tanınması için bunların yabancı dilden ilgili ülke diline çevrilmesi zorunludur. Bu tür evraklar genelde yeminli tercümanlar tarafından, özelde ise hukuk bilgisi üst düzey olan ve hukuk terminolojisine aşina yeminli tercümanlar tarafından çevrilir.

Her dereceden mahkeme kararları, ihtarnameler, veraset ilamları, icra takip dosyaları, tapular, hukuki yazışmalar, kanun ve yönetmelikler, patent başvuruları, sözleşmeler, vekaletnameler, beyannameler, lisanslar, boşanma belgeleri bunlara örnek teşkil eder.