Category Archives: Yeminli Tercüme

01Kas/17

Apostil Tasdik Şerhi Çevirisi

Kısa tanımıyla “Apostil Şerhi” yabancı devlet makamlarınca düzenlenmiş belgelerin ayrıca bir tasdik işlemine tabi tutulmaksızın bir başka devlet makamı tarafından geçerli kabul edilmesine yönelik işlemler bütünüdür. Bu işlem son derece basit olup belgeyi düzenleyen devletin yetkili makamı tarafından ilgili evraka “Apostil” kaşesinin basılarak veya etiketinin yapıştırılarak imzalanmasından ibarettir.

Devletler, resmi iş ve işlemlerinde her şeyden önce kendi yasalarına göre kurulmuş dairelerin düzenleyecekleri belgelere itibar ederler. Bir devlet yetkili makamınca düzenlenmiş olan resmi belge temel olarak bir başka devlet için herhangi bir sıfat ve değer taşımaz. Temel kabul ve varsayım budur.

Ancak, bazı koşullar gerçekleştiğinde bir devletin yetkili makamı tarafından düzenlenmiş olan resmi belge başka bir devlet tarafından da resmi belge olarak kabul edilebilir

Bu hususta Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel kabulü, yabancı devlet makamlarınca düzenlenmiş olan resmi belgenin ancak o yerdeki diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından tasdik edilmesi halinde Türkiye’de de geçerli resmi belge olarak kabul edileceği yönündedir.

Apostil Tasdik’in kuralları 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.

Bu belge onay sistemiyle ilgili üye veya taraf devlet tarafından saptanan yerel bir merci, bakanlık, vb. bir kuruluş, belgenin gerçek olduğunu onaylayarak, başka bir üye veya taraf ülkede 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonunda belirlenen kurallar çerçevesinde kullanılması için yasal hale getirir.

01Kas/17

Askerlik Durum Belgesi Çevirisi

a. Askerlik kararı alınan her yedek subay aday adayına askerlik şubeleri tarafından verilen ve ilgilinin; kimlik, öğrenim, yoklama, grup numarası ve sevke tâbi olduğu celp dönemi vb. gibi askerlikle ilgili bilgilerini içeren bir belgedir.
b. Askerlik durum belgesi, ilgililerin;
(1)Silâh altına alınacağı tarihe kadar bir işte çalışmaları,
(2)Lisansüstü eğitim yapmak için üniversitelere sunulması,
(3)Kişilerin silâh altına alınacağı tarihin kendilerine tebliğ amacıyla, askerlik kararı alındığında veya daha sonra ihtiyaç duyulduğunda verilebilmektedir. Bu belge daha sonra çoğaltılarak kullanılabilir.
c. Yedek subay aday adaylarının grup numaralarına göre, kesin olarak hangi celpte silâh altına alınacakları, kayıtlı oldukları askerlik şubelerinden öğrenilebilir.
ç. Askerlik durum belgesi, gereksinim duyulması halinde yeniden, yerli veya yabancı askerlik şubelerinden müracaatla alınabilir. Ancak bakaya durumunda olanlara (Mahkemesi devam edenler dahil) askerlik durum belgesi verilmez. Bunlara sadece sevke tabi olduğu dönemi gösterir bakaya durum belgesi verilir.

Karışık faktörleri barındırdığı için askerlik durum belgesinin tercümesini sadece uzman çevirmenler yapmalıdır. Askerlik durum belgesinin tüm ilgili dillere noter yeminli çevirisini yapıyoruz… Durmayın bize ulaşın.

01Kas/17

Faaliyet Belgesi Çevirisi

Faaliyet Belgesi

Oda üyesi firmaların yazılı başvuruları halinde çeşitli resmi-özel kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere ücret karşılığı Oda sicil kayıt sureti (Faaliyet Belgesi) verilmektedir. Faaliyet Belgesinde firmanın ünvanı, iş konusu, sermayesi, Ticaret ve Oda sicil numarası, kayıt tarihi ve hangi makama ibraz edileceği belirtilmektedir.

Firmaların, esnafların veya şahıs firmalarının bazı resmi işleri için gerekli olan ve bağlı oldukları odalardan alınan belge. Firmanın halen faaliyetine devam edip etmediği ve faaliyet konularını görülebilmesini sağlar. Bu belgeyi şirketler bağlı oldukları ticaret ve sanayi odasından, esnaflar esnaf ve sanatkarlar odasına bağlı kendi odalarından alırlar. Mesela pazarcılar,sebzeciler ve meyveciler odasından, terziler terziler ve nakışçılar odasından, şöförler şoförler odasından alır.

Göndereceğiniz Faaliyet belgelerini tüm resmi dillere noter yeminli tercümesini yapıyoruz.

01Kas/17

Dilekçe Tercümesi

Günümüzde vatandaşlar 1982 Anayasası’na göre, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetlerini yetkili makamlara ve TBMM’ne yazı ile bildirme hakkına sahiptirler. Türkiye’de dilekçe hakkının kullanılması 1 Kasım 1984 tarih ve 3071 sayılı kanunun 4. maddesine göre TBMM ve idari makamlara verilen dilekçelerde; başvuru sahibinin adı ve soyadı ile, iş ve ikametgah adresinin ve imzasının bulunması mecburidir. Dava açmak için mahkemelere verilen dava dilekçelerinde hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 179. maddesine göre bazı kayıtların bulunması lazımdır. Medeni Yargılama Hukukunda dava dilekçesinin başında dilekçenin verildiği mahkemenin adı, davacının ve davalının ad ve soyadları ile adresleri yazılır. Daha sonra, davanın konusu, dava sebebi ve hukuki sebepler gelir. Son olarak da, netice-i taleb, yani davacının karar verilmesini istediği şey açık bir biçimde yazılır. Dilekçenin altında, davacının veya vekilinin imzası yer alır. Bu arada davalının davacıya cevap vermesi için gerekli süre tanınır. İdari Yargılama Usulünde ise, idari davalar;Danıştay, İdare Mahkemesi ve vergi Mahkemesi Başkanlıklarına hitaben yazılmış dilekçelerle açılır.

Dilekçe Çevirisi açık, titiz ve hatasız olarak tercüme edilmelidir.

01Kas/17

184 Formu Tebligat Çevirisi

Tebligat Kanunu ve Tebligat Tüzüğü inceleme konumuz olan Türkiye’den yurt dışına yapılacak tebligat ile yurt dışından Türkiye’ye yapılacak tebligatı da özel olarak düzenlemiştir. Ancak ifade etmek gerekir ki, usuli bir işlem olan tebligat devletlerin yargı yetkisine ilişkin bulunduğundan yurt dışında tebligat, talep edilen ülkenin kanunlarına göre yapılmak zorundadır. Bu nedenle iç hukukumuzda, Tebligat Kanunu ile düzenlenen yurt dışı tebligat ihtiyacı tam olarak karşılayamamakta, çoğu defa eksik ve yetersiz kalmaktadır.

Uluslararası adli yardım kuralları çerçevesinde, yabancı ülkelere gönderilecek tebligat talebi ile ekli belgelerin birer nüsha olarak düzenlenmesi ve gönderileceği ülkenin diline tercüme edilmiş onaylı bir örneğinin eklenmesi gerekmektedir. Talep yazısında talep eden ve edilen makamların adı, olayın veya davanın konusu, tarafların isim ve adresleri gibi bilgiler yer almalıdır.

Eğer yabancı ülkenin yetkili makamı bilinmiyorsa (örneğin İrlanda yetkili makamına) ibaresi yazılması yeterli olacaktır. Ayrıca talep yazısı gönderen adli makamın isim, unvan ve resmi mührünü taşımalıdır.

Bir çok adli yardım anlaşmasında, yukarıda Lahey Sözleşmelerine paralel olarak, tebligat talebi ve evrakın, talep edilen devletin dilinde düzenlenmesi veya tercüme edilmiş onaylı örneklerinin eklenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Aksi halde muhatap almayı kabul ettiği takdirde tebligat yapılabilecektir. Bu sebeple, muhatabın tebliğden kaçınması nedeniyle talebin geri çevrilmemesi için onaylı tercümelerinin eklenmesi yerinde olacaktır.

01Kas/17

Ticaret Sicil Gazetesi Çevirisi

Şirketlerin, bankaların kuruluş ve ana sözleşme tadillerinin, yönetim kurulu kararlarının, genel kurul kararlarının yayınlandığı gazetedir. Tescil ve ilan işlemleri için ticaret odalarına dilekçe ile başvurmak gerekir.

Vize başvurusunda olmazsa olmazlarındandır. Schengen Vizesi başvurularında gerekli olan belgedir.

Yurt dışında iş alan Türk şirketleri, çoğunlukla bu işlerde çalıştıracakları işçileri Türkiye’den temin etmektedir. Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmeliğin 5. maddesine göre; yurt dışındaki işlerinde işçi çalıştıracak firmalarca Türk firmaları için ticaret sicil gazetesi örneği yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe çevirisi gereklidir.

Ticaret Sicil Gazetesi Çevirisi açık, titiz ve hatasız olarak tercüme edilmelidir.

01Kas/17

Vergi levhası Tercümesi

Vize müracaatlarında, vize için başvuran kişi çalışıyorsa, çalıştığı şirketin son tarihli vergi levhasını, istenen belgelerin arasına eklemek zorundadır.

Resmi belge olduğundan dolayı, çevirilerinin yeminli tercümanlar tarafından yapılması gerekir.

Talep edebileceğiniz dillere çevirileri tarafımızdan eksiksiz ve zamanında teslim edilir.

Vergi levhası açık, titiz ve hatasız olarak tercüme edilmelidir.

01Kas/17

Transkript Çevirisi

Transkriptler eğitim kurumları tarafından verilen almış olduğu ders detaylarının resmi bir belgedir.

Genel olarak iki neden için gereklidir:

Bir kişi bir kurumdan diğer bir kuruma transfer olduğunda,
daha yüksek bir eğitim kovaladığında ve önceki akademik başarısını ispat etmesi gerektiğinde.
Bir çok ülkede noter tasdikli transkriptler orijinalleri gibi yasal olarak kabul edilir.

Bazı eğitim kurumları Transkriptin tercüme edilmiş dillerini yayımlamaktadır.

01Kas/17

Gümrük Beyannamesi Tercümesi

Eğer yurtdışı bağlantılı çalışıyorsanız, kendi ülkeniz ve diğer ülkenin gümrükleriyle birçok kez karşı karşıya kalırsınız. Aldığınız ya da sattığınız ürünlerin kayıt altına alınması için faaliyetinizi belgelemek zorundasınızdır.

Gümrük beyannamelerinin sadece yerel dilinizde olması yeterli değildir. Ticari ilişki içinde olduğunuz ülkelerin gümrüklerinde sorun yaşamamanız için, belgelerinizin o ülkenin yerel diline çevrilmesi gerekir. Aksi takdirde, şirketinizi olumsuz etkileyecek (gümrükte beklerken verilen fireler, ürünlerinizin geri gönderilmesi halinde katlandığınız ulaştırma masrafları, itibarınızın zarar görmesi, zamanında teslim edilmediği için yaptığınız anlaşmaların iptali v.b.) durumlara düşebilirsiniz.