Category Archives: Kızılay Tercüme

31Eki/17

Hukuki Tercüme Nasıl Yapılır?

Hukuk, en çok çeviriye ihtiyaç duyulan alanlardan bir tanesidir. Gittikçe küçülen dünyada, bir ilke mahkemesi tarafından alınan bir kararın, diğer bir veya birden fazla ülkede uygulanması gerekli olabilmektedir. Yabancı ülke kararının mahkeme tarafından tanınması için bunların yabancı dilden ilgili ülke diline çevrilmesi zorunludur. Bu tür evraklar genelde yeminli tercümanlar tarafından, özelde ise hukuk bilgisi üst düzey olan ve hukuk terminolojisine aşina yeminli tercümanlar tarafından çevrilir.

Her dereceden mahkeme kararları, ihtarnameler, veraset ilamları, icra takip dosyaları, tapular, hukuki yazışmalar, kanun ve yönetmelikler, patent başvuruları, sözleşmeler, vekaletnameler, beyannameler, lisanslar, boşanma belgeleri bunlara örnek teşkil eder.

31Eki/17

Hangi Tür Belgeler Yeminli Tercüman Gerektirir?

Türkiye’de resmi dairelere sunulacak evrakların neredeyse tamamının noter tasdiki gereklidir. Ağırlıklı olarak pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet, diploma, aile cüzdanı, mahkeme kararı, vekâletname, muvafakat name gibi resmi evraklar ile ihale makamına bağlı olarak, zaman zaman ihale dosyaları da noter tasdikinden geçerler.

Aynı şekilde, birçok yabancı ülke de yurtdışında ibraz edilecek bir belgenin noter tasdikinin yapılmış olmasını şart koşar. Bu durumda evrak tercüme edildikten sonra yeminli tercüman tarafından imzalanır ve kaşelenir, tasdik için ilgili noterliğe sunulur.

31Eki/17

Doğru Tercüman Seçimi mi Yapılmalıdır?

Dikkat edilmesi gereken en temel nokta, çevirisi istenilen metnin konusuna hakim tercümana yönlendirmesidir. Çünkü cümlenin anlam ve bütünlüğünün bozulmadan hedef dilde ifade edilmesi tercüme işinin temelini oluşturur. Ancak, bir mahkeme kararını çevirecek tercümanın hukuk terimlerine aşinalığı ne kadar zorunlu ise, tekerleme, reklam ve sloganların çevirisinde görevlendirilecek tercümanın da ilgili ülkelerin kültürünü ve sosyal değerlerini yakından biliyor olması bir o kadar zorunludur. İlkinde, hukuk alanında deneyim sahibi olup tercümeye yorum katmadan yapılacak bir çeviri gerekliyken, ikincisinde ses uyumu, kafiye ve tonlama ön plana çıkabilmekte, tercümanın hangi ses tonu ile neyin kastedildiğini, neye işaret edildiğini biliyor olması kaçınılmazdır. Bu durumda cümle anlamını verebilmek bir şey ifade etmeyecek, kısmen yerelleştirme çalışmasının da çeviriye dâhil edilmesi gerekecektir.

31Eki/17

Yazılı Çeviri Talepleri Nelerdir?

Yazılı çeviri talepleri ağırlıklı olarak ticari, akademik, edebi, hukuki, siyasi ve tıp alanlarına aittir. Burada sözleşmeler, kullanma kılavuzları, şartnameler, ihale evrakları, teknik ve tıbbi metinler tercümesi istenen evraklara örnektir. Tezler, makaleler, kitap çevirileri, mahkeme dosyaları, patent başvuruları, kanun çevirileri de aynı şekilde sıkça karşılaştığımız diğer evraklardandır.

31Eki/17

Yeminli Olmayan Tercüman Kötü Tercüman mıdır?

Yemini bulunmayan tercümanlar, genelde uzun yıllar sahip oldukları lisanın kullanıldığı ülkede yaşamış ve eğitim görmüş mütercim tercümanlık mezunu olmayan, deneyim sahibi kişilerdir. Yani, yemin tutanağı varsa tercüman iyi, yoksa iyi değildir gibi bir düz mantık yürütülemez. Yemin zaptı, tercümanın kYazılı çeviri talepleri ağırlıklı olarak ticari, akademik, edebi, hukuki, siyasi ve tıp alanlarına aittir. Burada sözleşmeler, kullanma kılavuzları, şartnameler, ihale evrakları, teknik ve tıbbi metinler tercümesi istenen evraklara örnektir. Tezler, makaleler, kitap çevirileri, mahkeme dosyaları, patent başvuruları, kanun çevirileri de aynı şekilde sıkça karşılaştığımız diğer evraklardandıralitesi hakkında bir ifade değerine sahip değildir. Mesleki yeterlilik açısından her ikisi eşdeğerdir.

31Eki/17

Yeminli Tercüme Nedir?

Doküman yeminli tercüman tarafından ana dilden hedef dile çevirisi yapılır. Doküman yeminli tercüman tarafından imzalanır. Yeminli tercüman bu imza ile tercümenin aslına uygun ve doğru olarak tercüme edilmiş olduğunu belirtir. Yeminli tercüman tarafından imzalanan doküman daha sonra Tercümanın yemin zaptı bulunan noterlik tarafından onaylanır. Noterlik tarafından onaylanan çeviri işlemine yeminli tercüme denmektedir.

31Eki/17

Yeminli Tercüman Kimdir?

Yeminli tercüman olmak isteyen kişi, ilgili dili bildiğini ispatlayan belgeleri ile notere başvurur. Evrakları yeterli gören noter, ilgili tercümana bir yemin zaptı hazırlar. Yemin zaptı, sadece ilgili noterliğe özeldir ve başka bir noterde geçerli sayılmaz. Bu nedenle tercüme büroları sadece tercümanlarının yemin zaptı bulunan noterler ile çalışabilirler. Noter tasdiki ancak bu tür yeminli bir tercümanın imzası ile mümkündür.

31Eki/17

Simultane Tercüme Nasıl Yapılır?

Simültane (eşzamanlı) tercüme, özellikle konferans, sempozyum, seminer, kongre gibi büyük etkinliklerde, çok dilli uluslararası etkinliklerde ve canlı yayınlarda tercih edilen bir tercüme şeklidir. Tercüme, konuşmacı ile eş zamanlı olarak gerçekleşir. Aynı anda birden fazla dile çeviri yapılması mümkündür. Bu tercüme türünde zaman en verimli şekilde kullanılır. Bu tür etkinliklerde tercüman veya tercümanlar kendilerini toplantı ortamından fiziksel olarak ayıran kabinlerde oturur. Konuşmacının sesini kulaklıktan duyar ve çeviriyi mikron vasıtasıyla dinleyenlere aktarır. En zor tercüme türüdür. Bu nedenle sadece bu konuda üst düzey eğitim almış, deneyimli tercümanlar bu görevi layıkıyla yerine getirebilirler. Bu tercüme türü için kapsamlı teknik ekipman gerekir. Tercüman kabini, kabin içi teknik donanım, ses ve görüntü sistemleri, dinleyiciler için telsiz kulaklıklar, yaka mikrofonları, yansıtıcılar vs. bu çeviri türünün olmazsa olmazlarındandır.